นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษาร่วมพิธีปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ 109

s3
นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา นำโดยนายสุรวุฒิ บูลกุล ประธานรุ่น ที่ ๑ พร้อมด้วยนิสิต จำนวน ๓๕ รูป/คน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีพระพรหมบัณธิต,ศ.ดร. ได้เดินทางมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ในครั้งนี้ นิสิตสาขาสันติศึกษาได้ร่วมต้อนรับอธิการบดี และนายสุรวุฒิ บูลกุลได้ถวายเทียนแพเพื่อน้อมกายถวายตนเป็นของมหาจุฬาฯ และพัฒนาสันติภาพให้เกิดแก่สังคมสืบไป
s2
s4
s1

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th