ปรับความเข้าใจคนอื่น เริ่มที่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตนเอง 138

q4
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ย้ำว่า การที่จะสร้างสันติภาพระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้น จุดเริ่มต้นที่สำคัญของวิศวกรสันติภาพคืออการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้ที่ทำงานด้านนี้ ผู้ทำงานด้านนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมุมมองในเชิงบวก และมองความขัดแย้งในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การสร้างความปรองดองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสื่อสารอย่างเข้าใจกลุ่มคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสื่อสารกับกลุ่มคนต่างๆ นั้น จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มิฉะนั้น แทนที่การสื่อสารจะก่อให้เกิดผลในเชิงบวก อาจจะนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น
q2
q3

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th