วิกฤติศรัทธา: ปัญหาและทางออก 275

w4
w3
จากการเสวนาในวันนี้เป็นที่มาของคำถามสำคัญว่า อุบาสกอุบาสิกามีศรัทธาที่วิปริต หรือพระภิกษุก่อให้เกิดเกิดภาวะวิกฤศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม สรุปแล้ว วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมตามกฎอนิจจัง ซึ่งทางออกที่สำคัญคือการไม่เฉยชาต่อวิกฤติโดยการบริหารจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพราะการที่บางคนบกพร่องต่อวินัยทำให้องค์พระพุทธศาสนาโดยภาพรวมได้รับผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว ถึงกระนั่น พุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรที่จะไปมอบความศรัทธาเอาไว้กับคนอื่นๆ แต่ควรเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มิฉะนั้น สภาวะความโกรธเคืองอันเนืองมาจากการกระทำของคนอื่นจะเกิดขึ้นเนืองๆ และนำไปสู่การสูญเสียโอกาศในการสร้างคุณงามความดีในโอกาสต่อไป
w1w2
w5

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th