โครงสร้างการบริหารงาน นิสิตสาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 1 994

โครงสร้างการบริหารงาน นิสิตสาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

d1 พระสุธีธรรมานุวัตร
ประธานคณะกรรมการ
d2 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
รองประธานคณะกรรมการ
d3 ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

กรรมการ

d4 ดร.ประพันธ์ ศุภษร
กรรมการ
d5 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
กรรมการ
d6 นายอดุลย์ ขันทอง
กรรมการ
d7 ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม
กรรมการ
d8 ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์
กรรมการ
d9 ดร.ดิออน พีเพิล
กรรมการ
d10 ดร.นพ.บรรพต ตันธีรวงศ์
กรรมการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา

z1 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ผู้กำกับหลักสูตรโครงการฯ
Mail
hansa@mcu.ac.th / hansa_d@hotmail.com
z3 พระสมชาย ปโยโค
นักวิชาการประจำหลักสูตรฯMail dn.2519@gmail.com
z2 ดร.อุทัย สติมั่น
นักวิชาการประจำหลักสูตรMail uthaisati@gmail.com
z4 นางปณัชญา ลีลายุทธ
ผู้ประสานงานประจำหลักสูตรMail noilee22@gmail.com
z5 นายธวัชชัย ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการMail srisuk_tha@hotmail.com

Similar articles

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

December 2018
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ 081-480-3374, 081-875-9154, 02-623-5393 โทรสาร 035-248-099 www.ps.mcu.ac.th