โครงสร้างการบริหารงาน นิสิตสาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 1 1654

โครงสร้างการบริหารงาน นิสิตสาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

d1 พระสุธีธรรมานุวัตร
ประธานคณะกรรมการ
d2 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
รองประธานคณะกรรมการ
d3 ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

กรรมการ

d4 ดร.ประพันธ์ ศุภษร
กรรมการ
d5 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
กรรมการ
d6 นายอดุลย์ ขันทอง
กรรมการ
d7 ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม
กรรมการ
d8 ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์
กรรมการ
d9 ดร.ดิออน พีเพิล
กรรมการ
d10 ดร.นพ.บรรพต ตันธีรวงศ์
กรรมการ

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th