ประกายรัตน์ชี้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งได้ 168

q5๒๗ กรกฎาคม ๕๖ อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงค์ ในฐานะผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชน นนทบุรี ได้บรรยายให้แก่นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการที่จะเข้ามาช่วยจัดการความขัดแย้ง เพราะเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทั่วไปมักจะตัดสินถูกผิด เน้นแพ้และชนะ แต่เครื่องมือนี้จะทำให้คู่กรณีสามารถหาทางอกกเชิงสมานฉันนท์โดยชนะทั้งคู่ได้
q2
q1
q4
q3

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th