ชลัทมองว่า บทเรียนระวันดาเป็นแบบการจัดการความขัดแย้ง 149

w5
๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ชลัท ประเทืองรัตนา อาจารย์ประจำสถาบันพระปกเกล้า ได้นำเสนอพัฒนาการความขัดแย้งตั้งสงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และสงครามต่างๆ ทั้วโลก อีกทั้ง ได้ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งของระวันดามาเป็นแบบอย่างในการแก้ความขัดแย้งในสังคมไทย เพราะตัวแปรหลายอย่างคล้ายคลึงสังคมไทย เช่น ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ค่านิยม และความเกลียดชัง การที่กลุ่มคนต่างๆ เคารพในความต่างและปฏิบัติต่อกันในฐานะมนุษย์ ย่อมทำให้มีทางออกต่อความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น
w3
w4
w2
w1

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th