โครงการค่ายภาษาและคุณธรรม “ลูกเรียนภาษา พ่อแม่ภาวนาเพื่อสันติ” 79

โครงการค่ายภาษาและคุณธรรม
“ลูกเรียนภาษา พ่อแม่ภาวนาเพื่อสันติ”
วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
โครงการหลักสูตรสันติศึกษา ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th