ID 5701405001
ชื่อ นายกฤษณะ ถาวร

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสามสมพงศ์ จงดี จำกัด

ที่อยู่ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

อีเมล์ Valencia_t13@hotmail.com

ID 5701405003
ชื่อ นายคณิศร กิตติกรปรีดา

ที่อยู่ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

อีเมล์ K.K.son@hotmail.com

ID 5701405004
ชื่อ นางสาวชญาชล คลังกรณ์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

อีเมล์ Chaya_144@hotmail.com

ID 5701405005
ชื่อ พระณัฐญาพัชร์  ปยุตฺโต (โตสวัสดิ์)

ที่อยู่ ต.หนองไม้แก่น ต. แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ 098 – 3606966

ID 5701405006
ชื่อ นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านลำมะจาก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบัญ

ที่อยู่ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 094 – 8594867

ID 5701405007
ชื่อ นายณรงค์ฤทธิ์ อารยะชัยกุล

ตำแหน่ง รับจ้าง

ที่อยู่ ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล์ ritharaya@hotmail.com

ID 5701405008
ชื่อ พระใบฎีกาทักษกร อนามโย (แก้วสง่าธนภัท )

ตำแหน่ง ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ที่อยู่ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (ตะพาน) 51 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล์ thaksakon2424@gmail.com

ID 5701405010
ชื่อ นางสาวทัศนี ช้อยกิตติพันธ์

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ, จิตอาสา, ครูอาสา, ธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ ต.แสนแสบ เขต มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

อีเมล์ pachoi.tun@gmail.com

ID 5701405011
ชื่อ นายธนนนท์ สิมมากุล

ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว/อาจารย์พิเศษ ด้านบริหาร และการตลาด

ที่อยู่ ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

อีเมล์ thananon@ideabkk.com

ID 5701405012
ชื่อ นางนิภาพร ปานสวัสดิ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ที่อยู่ ต.หนองแขม อ. หนองแค จ.สระบุรี 18140

อีเมล์ Sawatdee2504@hotmail.com

ID 5701405013
ชื่อ นายบรรจงศักดิ์ แก้วคำนวน

ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ

ที่อยู่ ต.ปากเพียว อ. เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์ 092-927-5560

ID 5701405014
ชื่อ นางสาวบุญยวีย์ ศิริรัตน์

ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ ต.บางปลาสร้อย อ. เมือง จ.ชลบุรี 20000

อีเมล์ Jumjumps2014@gmail.com

ID 5701405015
ชื่อ นางสาวปราณี เปรมปรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่อยู่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อีเมล์ niprempree@gmail.com

ID 5701405016
ชื่อ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท (พันธพัฒน์ )

ตำแหน่ง พระวิทยากรพัฒนาองค์กร

ที่อยู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อีเมล์ boss04506@hotmail.com

www.DhammaOD.com

ID 5701405017
ชื่อ นางปิ่นทิพย์ มโนสุจริตธรรม

โทรศัพท์ 086 – 5001976

ID 5701405018
ชื่อ นายพิสิทธิ์ อรัญมาตย์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่อยู่ แขวง วงศ์สว่าง อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800

อีเมล์ aranyamart@gmail.com

ID 5701405019
ชื่อ นางภัทรวดี นามเมืองปัก

ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ ต.เหมือง อ. เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

อีเมล์ aaeeww2514@hotmail.com

ID 5701405021
ชื่อ นางสาวรัชฎา ทิพากรสกุล

ตำแหน่ง รับราชการ

ที่อยู่ ต.ดอนข่อย อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
อีเมล์ ratchadadee4551@gmail.com

ID 5701405022
ชื่อ นายวิทูล หนูยิ้มซ้าย

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก ในบริษัทเอกชน

ที่อยู่ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

อีเมล์ tony-yim@hotmail.com

ID 5701405023
ชื่อ นางวัชพร ทุมมานนท์

ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

อีเมล์ vch2505@hotmail.co.th

ID 5701405024
ชื่อ นางวริศดา พุกแก้ว

ตำแหน่ง รับราชการ

ที่อยู่ ต. โคกแย้ อ. หนองแค จ.สระบุรี 18230

อีเมล์ varisada23@hotmail.com

ID 5701405025
ชื่อ นางศิริภัทรา รักษาพล

ตำแหน่ง พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ที่อยู่ แขวง หิรัญรูจี เขต ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600

อีเมล์ siripattra.raks@tat.or.th

ID 5701405026
ชื่อ นางศุจิมา กาญจนัมพะ

ที่อยู่ ต.คูคต อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

อีเมล์ allkan@hotmail.co.th

ID 5701405027
ชื่อ นายศุภณัฏฐ์ ราชโพธิ์ศรี

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก บริษัทเอกชน

ที่อยู่ ต.บ้านกรด อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

อีเมล์ supharac@honda.th.com

ID 5701405028
ชื่อ พันจ่าอากาศโทสมศักดิ์ วาจางาม

ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ ต.บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

อีเมล์ somsak.waja@tat.or.th

ID 5701405029
ชื่อ นายสำราญ สมพงษ์

ตำแหน่ง นักข่าว

ที่อยู่ ต.บางใหญ่ อ. บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

อีเมล์ off_38@hotmail.com

ID 5701405030
ชื่อ พระอภิชัย อภิวฑฺฒโณ (วงสุ่ย)

ที่อยู่ ต.โพนเพ็ก อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

อีเมล์ papc_35@hotmail.com

ID 5701405032
ชื่อ นายอภิชิต อนันตประยูร

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ช.นคร จักรยาน ชลบุรี

ที่อยู่ ต.บางปลาสร้อย อ. เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
อีเมล์ apichit5234@gmail.com

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th