ID 5801405502

ชื่อ พระครูสันติวชิรกิจ มหาวีโร (ปิ่นแก้ว)

ตำแหน่ง เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบล

ที่อยู่ วัดโนนดุม หมู่บ้าน โนนดุม ม.2 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ 081-4748259

ID 5801405503

ชื่อ พระครูวาปีวชิโรภาส อาภาธโร (บุญเหลือ)

ตำแหน่ง เจ้าอาวาส

ที่อยู่ วัดมุจลินท์ หมู่บ้าน กระโดนเตี้ย ม.6 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ 086-9362459

ID 5801405504

ชื่อ พระครูโสภณพุทธารักษ์ ธมฺมรโส (ชมพูนุช)

ตำแหน่ง เจ้าอาวาส/เลขานุการเจ้าคณะอำเภอรัชฎา

ที่อยู่ วัดพระงาม ม.7 ถ.พระงาม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

อีเมล์ lack2512@hotmail.com

ID 5801405505

ชื่อ พระครูสมุห์วัยวุฒิ ชิตจิตฺโต (เปียเนตร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ที่อยู่ วัดคู้บอน ม.7 ซ.คู้บอน ถ.คู้บอน แขวง บางชิน เขต คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ 080-5516203

ID 5801405506

ชื่อ พระมหาประเสริฐ อคฺคเตโช (มุขพริ้ม)

ตำแหน่ง ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ที่อยู่ วัดท่าพระ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600

อีเมล์ prashrt.mcu@gmail.com

ID 5801405507

ชื่อ พระวิจิตร มหาวิริโย (จุลพันธ์)

ตำแหน่ง พระสังกัดวัดไผ่หลวง

ที่อยู่ วัดไผ่หลวง ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

โทรศัพท์ 081-1495221

ID 5801405508

ชื่อ พระมหานคร วชิรเมธี (แก้วบุตรดี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ที่อยู่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ม.6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

อีเมล์ kaewbutdee_nsw@hotmail.com

ID 5801405509

ชื่อ พระมหาธนิต ธนิสฺสโร (โลหะเวช)

ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบล

ที่อยู่ วัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

อีเมล์ thanitlohawet@hotmail.com

ID 5801405510

ชื่อ พระอธิพันธ์ อภิปุณฺโณ (จันทรปรีชายุทธ)

ตำแหน่ง พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ที่อยู่ วัดป่าวิมุตติธรรม หมู่บ้าน ดอนเขียง ม.4 ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170

อีเมล์ dew_c90@hotmail.com

ID 5801405511

ชื่อ สามเณรเอกรัฐ เดิมทำรัมย์

ตำแหน่ง วิทยากร

ที่อยู่ วัดพระปฐมเจดีย์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

อีเมล์ Aekkaratone@gmail.com

ID 5801405513

ชื่อ นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ที่อยู่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

อีเมล์ S_mensuwana@windowslive.com

ID 5801405514

ชื่อ นางสาวอัจฉรา พันธ์แสง

ตำแหน่ง ทนายความ สำนักงานคำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ

ที่อยู่ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อีเมล์ nansypansang@gmail.com

ID 5801405515
ชื่อ นางกนกพร จันทรดิลกรัตน์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บจ.ท็อป เอส ที บิวเดอร์

ที่อยู่ ถ.ลาดพร้าว แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล์ chantrarat@windowslive.com

ID 5801405517

ชื่อ นางจินดามาศ ทินกร

ตำแหน่ง ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านทินกร

ที่อยู่ หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ (เรือนหลวง) ซ.7 ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12155

อีเมล์ jindamart_thinakorn@gmail.com

ID 5801405518

ชื่อ นางสาวอรวรรณ โตปฐมวงศ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ที่อยู่ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

อีเมล์ orraoreo@gmail.com

ID 5801405519

ชื่อ นางสาวรังษิยา อุ่นใจ

ตำแหน่ง นักบริหารงานคลังและพัสดุชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035-953727,095-8974070

ID 5801405520

ชื่อ นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ หมู่บ้านกลางเมือง s-sense ซ.ลาดพร้าว 84 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล์ wiboon_yam@gmail.com

ID 5801405521

ชื่อ นางทนาดา วิจักขณะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ หมู่บ้าน เอกโอฬาร ม.4 ถ.ป่าโมก-อ่างทอง ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.ศิลปากร วังท่าพระ

โทรศัพท์ 081-2999659

ID 5801405522

ชื่อ นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

อีเมล์ thamawitled@gmail.com

ID 5801405523

ชื่อ นางลินลา ตุ๊เอี้ยง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ที่อยู่ ดอนเจดีย์แมนชั่น ซ.นนทบุรี ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 089-4819199

ID 5801405524

ชื่อ นางสาวแมนวดี เดชจำนงสุข

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ หมู่บ้าน บารานี ม.3 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

อีเมล์ fahkwang@hotmail.com

ID 5801405525
ชื่อ นายพีรภาส วิบูลย์วัฒนกิจ

ตำแหน่ง

ที่อยู่ ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

อีเมล์ pirapart_zeng@hotmail.com

ID 5801405526

ชื่อ นางจิตรา แสงวัฒนาฤกษ์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ที่อยู่ ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

อีเมล์ very.rich@hotmail.com

ID 5801405527

ชื่อ นางสาวรัฐกรณ์กานต์ ดิษฐอำนาจ

ที่อยู่ ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.

อีเมล์ saii_mcu@outlook.com

ID 5801405528

ชื่อ นายสมเกียรติ สำลีพันธ์

ตำแหน่ง พนักงานการสินค้า6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ ถ.อาจณรงค์ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10116

อีเมล์ yokonyok@gmail.com

ID 5801405529

ชื่อ นางสาวธัญญาภรณ์ โตชำนาญวิทย์

ตำแหน่ง Health safety and environment บจก.ติ้งเซ่งฮง อุตสาหกรรม

ที่อยู่ แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 081-8445529

ID 5801405530

ชื่อ นายพรชัย สุทธิรักษ์

ตำแหน่ง กรรมการ บ.มัลติไซน์ จำกัด

ที่อยู่ หมู่บ้าน สกุลทิพย์ ม.10 ซ.บรมราชชนนี 17 ถ.บรมราชชนนี 123 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ 081-4819268

ID 5801405531

ชื่อ นางวิลาวัณย์ สุทธิรักษ์

ที่อยู่ หมู่บ้าน สกุลทิพย์ ม.10 ซ.บรมราชชนนี 17 ถ.บรมราชชนนี 123 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170

วุฒิการศึกษา ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

อีเมล์ wi_lawan.s@hotmail.com

ID 5801405532

ชื่อ นางสาวศาริณีย์ ศรีบุญเพ็ง

ตำแหน่ง บัญชีการเงิน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

ที่อยู่ หมู่บ้านพักรถไฟ กม.11 ซ.เปี่ยมจิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล์ sarinee465@gmail.com

ID 5801405533

ชื่อ นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม

ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว บ.สำนักข่าว ไอ เอ็น เอ็น จำกัด

ที่อยู่ ผู้สื่อข่าว บ.สำนักข่าว ไอ เอ็น เอ็น จำกัด ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล์ namsifa18@hotmail.com

ID 5801405534

ชื่อ นางสาวธันฐภัทร์ ฮ้อแสงชัย

ตำแหน่ง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่ หมู่บ้าน ธนาภิรมย์ ซอย A ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

อีเมล์ post2benz@gmail.com

ID 5801405535

ชื่อ สิบเอกชัยยศ อินทแสน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

ที่อยู่ ถ.ปดิพัทธ์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร

อีเมล์ king-chaiyod@gmail.com

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th