ID 6101205020
ชื่อ พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร (สิมพา)

ตำแหน่ง/อาชีพ ครูพระสอนปริยัติสามัญ

ที่อยู่ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม บ้านไผ่ดำ หมู่ที่ 4 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

อีเมล์ pong2729sim@gmail.com

ID 6101205021
ชื่อ พระมหาพงศธร ธมฺมภาณี (คลังสอน)

ตำแหน่ง/อาชีพ ครูพระสอนศีลธรรม

ที่อยู่ วัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

อีเมล์ Phongsakorn1995@gmail.com

ID 6101205022
ชื่อ พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (เจริญรัตตะวงศ์)

ตำแหน่ง/อาชีพ พระนักเผยแผ่

ที่อยู่ 23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

อีเมล์ SW2000@hotmail.com

ID 6101205023
ชื่อ พระอรรถชาติ อตฺถชาโต (เดชดำรง)

ตำแหน่ง/อาชีพ พระนักเผยแผ่

ที่อยู่  23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

อีเมล์ attanotefe@gmail.com

ID 6101205024
ชื่อ แม่ชีกันตินันท์ เจริญรุ่งฤทธิ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ วัดสร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

อีเมล์ kuntinunt.j@Icloud.com

ID 6101205025
ชื่อ นางสาวกันยารัตน์ คอนกรีต

ตำแหน่ง/อาชีพ กรรมการผู้จัดการ

ที่อยู่ 98/17 หมู่ที่ 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

อีเมล์ kcongreet@gmail.com

ID 6101205026
ชื่อ นายชิษณุพงศ์ เลิศทรัพย์ทวี

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ 410 (630) ซอยแสงจันทร์ ถนนเจริญกรุง 67 แขวงยานนาวา เขตสาทร

อีเมล์ gukinphonebook@gmail.com

ID 61012050207
ชื่อ ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล

ตำแหน่ง/อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ 390 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อีเมล์ natthonglor@gmail.com

ID 6101205028
ชื่อ นางพิชชาภา เป้าศรีวงษ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ 52/2169 หมู่บ้านพฤกษา 42 หมู่ที่ 4 13/2 ถนนเอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

อีเมล์ dawan.pw@gmail.com

ID 6101205029
ชื่อ นายราชันย์ ธีระมงคลรัตน์

ตำแหน่ง/อาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ที่อยู่ 135/60-61 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น หมูที่ 1 ซอย 12 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

อีเมล์ aon25092@hotmail.com

ID 6101205030
ชื่อ นางสาวสุทิน บางยิ้ม

ตำแหน่ง/อาชีพ เสมียน สนง.กฎหมายนิติเสรีชน

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170

อีเมล์ msutin@hotmail.com

ID 6101205031
ชื่อ นางสาวสุธิดา  สุวรรณเวโช

ตำแหน่ง/อาชีพ แพทย์

ที่อยู่ 15/7 วัดคงมูลเหล็ก ถนนอิสรภาพ ต.บ้านช่องหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพ ฯ 10700

อีเมล์ ……………………..

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th