ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาสันติศึกษา


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
Mail : hansa@mcu.ac.th / hansa_d@hotmail.com

พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน), ผศ, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : duangden.tun@mcu.ac.th

ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : poonsuk.mas@mcu.ac.th

ศ.(พิเศษ) ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรสันติศึกษา
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : banjob2496@hotmail.co.th

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : boss04506@hotmail.com

……………………………..
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : …………………………………………….

ผศ. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : komkrit_8@hotmail.com

ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : banpot.th@gmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาสันติศึกษา


พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน (ศรีจันทร์)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : danai.sri@mcu.ac.th

พระมหาปิยะนัฐ ปิยรตโน (โสมา)
คณะทำงานสาขาวิชาสันติศึกษา
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : piyanat.so@mcu.ac.th

พระเจตนิพิฐ พุทฺธญาโณ (กาวิละ)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : jetnipit.kaw@mcu.ac.th

นางนันทิชา ใยสุ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร :
035-248-000 ต่อ 8528
Email : nanthicha.yai@mcu.ac.th

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th