ID 6001105012
ชื่อ พระครูมหาเจติยารักษ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105014
ชื่อ นางกัญชรส สุขลิ้ม

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105015
ชื่อ นางคนึงนิตย์ ศรีรักษ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105016
ชื่อ นายณัฏฐ์ชยธร มุขสุดาชัยสิริ

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105017
ชื่อ นายณัฐพล จารัตน์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105018
ชื่อ นางสาวทยาวีร์ ช่างบรรจง

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105019
ชื่อ นายธนาวัฒน์ เชิดชูเจริญวงศ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105020
ชื่อ นายธปภัค บูรณะสิงห์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105021
ชื่อ นายธัช จันทรธัมมทัตต์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105022
ชื่อ นางธัมมกมลา ตนุพันธ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 60011050204
ชื่อ นางสาวธัมมปภา ดาวเรือง

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105025
ชื่อ นางสาวนภษร รัตนนันทชัย

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105026
ชื่อ นางสาวบุษบา ฉิมพลิกานนท์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105027
ชื่อ นายเมธประจักษ์ เติมกิจขจรสุข

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105028
ชื่อ นางวรภา มนต์อารักษ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105029
ชื่อ นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105030
ชื่อ นางวรรธิดา สงขาว

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105031
ชื่อ นายวิชัย สุพัตรานนท์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105032
ชื่อ นางสาวสุกัญญา ชาญกสิคุปต์

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105033
ชื่อ นายสุชาติ ธรรมาธร

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 6001105034
ชื่อ นายสุบิน สีหะรอด

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

   ID 6001105035
ชื่อ นายสุระเชษฐ์ สุทธิบุตร

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

   ID 6001105036
ชื่อ นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

   ID 6001105037
ชื่อ น.ต.โอวาท พรหมพินิจ

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th